תקנון העמותה

(סעיף 10 לחוק העמותות, תש"ם - 1980)

סימן א': חברות


 

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועדת החברות, הכרה ואתיקה בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (איגוד הלמידה החוויתית והאתגר בישראל). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

(ג) שילם מבקש הבקשה את דמי החבר הנדרשים ע"פ החלטת הועד המנהל ובהתאם לסוג החברות המבוקש

(ד) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד המנהל, ובהמלצת ועדת החברות; סירב הועד המנהל לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועדת הביקורת ו/או לכל ועדה מקצועית אשר תיבחר על ידי האסיפה הכללית.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע כי על חבר בעמותה שהינו תאגיד או גוף עסקי או מוסדי יחולו זכויות וחובות שונות ו/או נוספות אשר ייקבעו על ידי הוועד המנהל ויובאו לאישורה של האסיפה הכללית.

(ד) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ה) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת:

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או יישלח בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית


 

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות ארבע עשר יום מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

(א) האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה את יו"ר העמותה, וראשי הועדות המקצועיות. מבנה הועדות המקצועיות, תפקידיהן, סמכויותיהן ותקופת כהונתן יוגדרו על ידי הוועד המנהל ויובאו לאישורה של האסיפה הכללית.

(ב) אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד המנהל של העמותה.

8. מניין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בחצי שעה, , ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות האסיפה הכללית

יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, תצא האסיפה להפסקה בת 30 דקות ולאחריה תתבצע הצבעה נוספת, במקרה נוסף של שוויון קולות תהא זכות ההכרעה ליו"ר האיגוד.

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד


 

13. מספר החברים

(א) מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

(ב) ראשי הועדות המקצועיות וועדות המשנה, אשר נבחרו על ידי האסיפה הכללית, ייכהנו כחברי הוועד.

14. תקופת הכהונה

(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש ובלבד שתקופת כהונתו לא תעלה על שלוש שנים; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד המנהל החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

15. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה, מבין חברי הוועדה המקצועית בה היה חבר הוועד שמקומו התפנה או בהעדר שכזה יבחר מבין חברי העמותה, לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה, מבין חברי הוועדה המקצועית בה היה חבר הוועד שמקומו התפנה, למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

16. ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

17. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

18. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': הוועדות המקצועית


 

20. מספר החברים

(א) חברי הוועדות המקצועיות ייבחרו מבין חברי העמותה הרשומים על ידי ראש הועדה המקצועית ויאושרו ע"י הועד המנהל.

(ב) מספר חברי הוועדה המקצועית ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

21. תקופת הכהונה

(א) חברי הועדה המקצועית יכהנו מיום היבחרם ע"י הועד המנהל ועד שהועד המנהל יבחר ועדה חדשה ובלבד שתקופת כהונתו של כל חבר לא תעלה על שלוש שנים; חבר הועדה המקצועית היוצאת יכול להיבחר לוועדה המקצועית הנכנסת.

(ב) חבר ועדה מקצועית רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועדה המקצועית יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

22. השלמת הועדה המקצועית

(א) נתפנה מקומו של חבר ועדה מקצועית, רשאים הנותרים או הנותר לבחור חבר אחר של העמותה ולהביא את מינויו לאישור הועד המנהל במועד התכנוסתם הקרוב; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועדה מקצועית.

(ב) חבר הועדה המקצועית שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

23. מבנה, סמכות, תפקיד וישיבות הוועדה המקצועית

מבנה הועדות, תפקידיהן, סמכויותיהן ותקופת כהונתן של הוועדות המקצועיות יוגדרו על ידי הוועד ויובאו לאישורה של האסיפה הכללית.

הועדה המקצועית רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

24. החלטות הועדה המקצועית יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועדה המקצועית פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה המקצועית.

25. הועדה המקצועית תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

סימן ה': ועדת הביקורת


 

26. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

27. ועדת הביקורת תשמש ככתובת לקובלנות מתאם חברי העמותה בכל נושא שהוא, הועדה תדון במהות הקובלנה ותציגה בפני הועד המנהל.

סימן ז': מתן הכרה


 

28. העמותה (האיגוד) יקדם פיתוח ויישום של תהליכי הכרה של ספק מקצועי מוכר בתחום הלמידה החוויתית והאתגר בישראל.

29. חברי העמותה יהיו רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת תו ההכרה בהתאם לתנאים ולפעולות הנדרשות ע"י ועדת החברות ההכרה והאתיקה של האיגוד.

30. אך ורק חברי העמותה אשר עמדו בכל התנאים ואושרו ע"י ועדת ההכרה והועד המנהל,יהיו רשאים להשתמש בסמליל האיגוד ובתו ההכרה לצרכיהם ובהתאם לתוקף אישור ההכרה שברשותם.

31. תוקפו של תו ההכרה בהתאם לתנאים שיוגדרו בועדת ההכרה ויאושרו ע"י הועד המנהל.

32. ועדת ההכרה באישור הועד המנהל רשאית לשלול את תו ההכרה ואת האישור לשימוש בסמליל האיגוד מחבר אשר לא עמד בתנאי ההכרה אליהם התחייב.

סימן ז': סמליל העמותה (לוגו)

33. אישור שימוש בסמליל (לוגו) העמותה (האיגוד) לכל מטרה שהיא ,אם בכתב ואם בצורה אלקטרונית או בכל צורה אחרת ינתן אך ורק ע"פ אישור בכתב מידי הועד המנהל של האיגוד.

סימן ו': סניפים


 

34. הקמת סניפים

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ז': נכסים לאחר פירוק


 

35. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.