למידה חוויתית והתערבויות שטח

מטרה:

פיתוח וביסוס תרבות של נהלים ואמות מידה מקצועיות ובטוחות לפעילות למידה חוויתית והתערבויות שטח.

תחומי אחריות/תהליכים מרכזיים:

  1. פיתוח תרבות ואקלים של ניהול בטיחות בקרב אוכלוסיית בעלי המקצוע החברים בארגון
  2. פיתוח וכתיבה של נהלים מקצועיים ואמות מידה אחידים בנושא הלמידה החוויתית והתערבויות השטח הכולל בין היתר את המרכיבים הבאים:
  3. א. בטיחות – תוכנית ניהול סיכונים: פיתוח וכתיבה של תוכניות ניהול סיכונים רלוונטיות. ב. כח אדם: הגדרת מערכי כח אדם נדרש לפעילויות השונות ג. ציוד ע"פ תקנים: הגדרת הציוד הנדרש ע"פ תקנים קיימים, בדיקה, אימוץ תקנים קיימים ופיתוח תקנים חדשים לציוד ע"פ הצורך. ד. הקמה: פיתוח ריכוז וכתיבה של נהלי הקמה לפעילויות השונות. ה. תפעול: פיתוח ריכוז וכתיבהשל נהלי תפעול לפעילויות השונות. ו. בדיקה ותחזוקה: פיתוח ריכוז וכתיבהשל נהלי בדיקה ותחזוקה של ציוד. ז. הדרכה: כתיבת מערכי הדרכה והכשרה לקורסים השונים; בניית מערך מבחנים ובוחנים באיגוד שילווה את הקורסים השונים; קביעת אמות מידה ותנאי סף לסגל ההדרכה ברמות השונות לקורסים השונים, עריכת השתלמויות ימי עיון וסדנאות. ח. בקרה: בדיקה של אירועים חריגים והפקת לקחים ולמידה מהם לטובת כלל החברים בארגון.

סמכויות:

להביא בפני הועד המנהל והאסיפה הכללית המלצות מקצועיות לנהלים ואמות מידה מקצועיים. יצירת קשר עם גופים מקצועיים חיצוניים מהארץ ומחו"ל בנושאים הרלונטיים.