ועדת ביקורת

כפי שמחייב החוק חייבת כל עמותה בקיומה של ועדת ביקורת

מטרה:

לסייע ליעילות ולחוקיות של פעולות האיגוד ע"י בקרה של תקינות תהליכי הניהול, קבלת ההחלטות ויישומן בהתאם לתקנונים , החלטות , הגדרות התפקיד והנהלים.

כתיבת דו"חות והתרעה על תהליכים לקויים ושאינם מוגדרים ומעוגנים בתקנון. הדוחות יוגשו לחברי הועד המנהל ולאסיפה הכללית.

תחומי אחריות/תהליכים מרכזיים:

 1. המלצה על תוכנית עבודה שנתית של הוועדה לוועד המנהל.
 2. בקרה על פעולות הוועד המנהל, פעולות בעלי התפקידים ופעולות האיגוד בכללו
 3. הצגת את הסיבות והגורמים האחראים להתהוות הליקויים
 4. הגשת הצעות לתיקון הליקויים כפי שנתגלו בביקורת
 5. מעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים
 6. ליווי מבקר המקצועי החיצוני, כאשר נדרש
 7. פרסום דו"ח הביקורת והצגתו לוועד המנהל ולאסיפה
 8. כתובת לקובלנות מתאם חברי העמותה בכל נושא שהוא.

סמכויות:

 1. בחירת איש מקצוע חיצוני ,מבקר פנים שמצטרף לוועדה כאשר הדבר נדרש ע"פ חוק.
 2. ועדת הביקורת רשאית להמליץ על שינויים בוועד המנהל, באיגוד, בתקנון או בכל נושא אחר ובכללם קובלנות מצד חברי העמותה.
 3. פניה ישירה לאסיפה במקרים בהם המלצות הועדה / מסקנות אינן מיושמות.
 4. יו"ר ועדת הביקורת ראשי להשתתף בישיבות הועד המנהל או בכל ישיבה אחרת של מי ממנגנוני האיגוד, ולהביע את דעתו, ללא זכות הצבעה בישיבות אלו.

תקופת כהונה:

תקופת כהונה של חבר ועדת ביקורת הינה לשלוש שנים, כל חבר ועדה יכול להיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת. חבר ועדת ביקורת אינו יכול להיות חבר בוועד המנהל או בכל תפקיד אחר אשר הועדה מבקרת.